Zoekfunctie Filmhuis Bussum
Disclaimer

Disclaimer

Disclaimer voor www.filmhuisbussum.nl

Op deze pagina vind je de disclaimer van www.filmhuisbussum.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Filmhuis Bussum. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aanbieden.

Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang je deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Je mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Filmhuis Bussum is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Filmhuis Bussum.

Geen garantie op juistheid
Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer- dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Filmhuis Bussum te mogen claimen of te veronderstellen.

Filmhuis Bussum streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Filmhuis Bussum aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op de webiste staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Hopelijk
zien we je snel

Hopelijk
zien we je snel